دانشکده بهداشتچارت سازمانی دانشکده بهداشت
Skip Navigation Links.
  رئیس دانشکده (دکتر سید عنایت هاشمی)
  معاون آموزشی (دکتر حسین قائدی)
  کارشناس خدمات آموزشی (گلناز امیر امینی)
  مسئول امور اداری (کیامرث زنگنه)
  کاردان امور صمعی بصری
  کارشناس آمار
  ماشین نویس دوزبانه
  مسئول دفتر (اعظم هاشمی)
Collapse    گروههای آموزشی   گروههای آموزشی
Collapse    گروه بهداشت محیط   گروه بهداشت محیط
  مدیر گروه (دکتر حسین ارفعی نیا)
  عضو هیئت علمی (مهندس معصومه روانی پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر بهمن رماوندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سیتا دوبرادران)
  عضو هیئت علمی (دکتر داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  کارشناس بهداشت محیط (مژگان کشتکار)
  کارشناس بهداشت محیط (مهندس فرزانه نصرزاده)
  عضو هیئت علمی (دکتر عنایت هاشمی)
Collapse    گروه بهداشت عمومی   گروه بهداشت عمومی
  مدیر گروه
  عضو هیئت علمی (دکتر محمد رایانی )
  عضو هیئت علمی (دکتر حبیب عمرانی خو)
  عضو هیئت علمی (دکتر حسین قائدی)
  عضو هیئت علمی (دکتر فاطمه نجفی شرج آبادی)
  کارشناس (سلیمه محمدی)
Collapse    گروه تغذیه   گروه تغذیه
  مدیر گروه (دکتر شبنم سالک زمانی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سعید نجف پور)
  کارشناس (مهندس ضیاالدین کشاورز پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر علیرضا رهبر)
Collapse    گروه آموزش بهداشت   گروه آموزش بهداشت
  مدیر گروه (دکتر آزیتا نوروزی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سید همام الدین جواد زاده)
  عضو هیئت علمی (دکتر مهنوش رئیسی گهروئی)
Collapse    گروه آمار و اپیدمیولوژی   گروه آمار و اپیدمیولوژی
  مدیر گروه (دکتر رحیم طهماسبی)
  عضو هیئت علمی (دکتر مریم مرزبان)
  عضو هیئت علمی (دکتر مرضیه محمودی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عبداله حاجی وندی)
  کارشناس آموزش (جمال جمشیدی)
Collapse    کتابخانه و انتشارات   کتابخانه و انتشارات
  مسئول کتابخانه
  کتابدار
Collapse    اداره امور عمومی   اداره امور عمومی
  رئیس اداره
  حسابدار مسئول
  جمعدار اموال
  کارگزین
  کارپرداز
  انباردار
  مسئول اموردفتری و بایگان
  متصدی اموردفتری و بایگان
  مسئول خدمات
  راننده

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >