معرفی ریاست دانشکده بهداشت

1391/2/3 0:0

 

ریاست دانشکده :   دکتر سید عنایت هاشمی

مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک : E.Hashami  (At) Bpums.ac.ir

تلفن محل کار :  33450134 - 077


شرح وظایف :

 - نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي
- ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي دانشکده
- نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشکده
- ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحدهاي تابعه
- نظارت بر كار شوراهاي مختلف دانشکده
- ارزيابي فعاليت ساليانه دانشکده و گزارش آن به رئيس دانشگاه
- پيشنهاد انتصاب معاونين دانشكده و مديران گروهها به رئيس دانشگاه
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجراي مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
- نظارت بر عملكرد كادر غيرهيات علمي دانشكده وارزيابي فعاليت و رفتار آنها با مشاركت مديران واحدهاي تابعه
- بررسي و برآورد نيازهاي مالي، استخدامي، تجهيزاتي و تحقيقاتي دانشكده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مركزي دانشگاه
- شركت درشوراهاي ذيربط دانشگاه و انعكاس نتايج و گزارشات شوراها به اعضاي هيات علمي و كاركنان و احياناً دانشجويان دانشكده در گردهمائيهاي مربوط


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >