تاریخچه دانشکده بهداشت

1391/1/28 0:0
تاریخچه ، اهداف ، چشم انداز و ماموریت دانشکده


تاريخچه دانشكده بهداشت :

 دانشکده بهداشت در سال 69 با پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته مبارزه با بيماريها در قالب گروه بهداشت تشکيل گرديد ودرسال 1371 با پذيرش دانشجو در مقاطع کاردانی رشته های بهداشت محيط وبهداشت خانواده به فعاليت خود ادامه داد. اين گروه درسال 1373 با مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به آموزشکده بهداشت ارتقا يافت. آموزشکده بهداشت با پذيرش دانشجو در رشته های بهداشت محيط در دو مقطع کارشناسی پيوسته وناپيوسته و بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ناپيوسته وکارشناسی تغذيه ونيز فراهم شدن امکانات آموزشی وپژوهشی قابل قبول با مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 1387 به دانشکده بهداشت ارتقا يافته و افتخار دارد خدمات آموزشی , پژوهشی را در زمينه های فوق جهت ارتقأ سطح کمی وکيفی سلامت در ايران اسلامی ارائه نمايد و با توجه به امکانات قابل توجهی که در مدت فعاليت فراهم گرديده است فارغ التحصيلان اين دانشکده توانسته اند در رقابتی همسو با فارغ التحصيلان ساير دانشگاههای برخوردار, رتبه درخور تحسينی را بدست آورند.


چشم انداز: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصول 3و29و43 ضمن محوری شمردن سلامت کامل وجامع انسان , سلامتی را از جمله نيازهاوحقوق اساسی مردم می شناسد و دولت را موظف می نمايد تا تمامی منابع وامکانات وظرفيت های خود را در جهت تامين حفظ وارتقا سطح سلامت افراد کشوربسيج کند .از طرف ديگر يکی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی نيز برخورداری از سلامت با کيفيت زندگی مطلوب وبهره مند از محيط زيست سالم بعنوان يکی از ويژگی های جامعه مطلوب برای کسب جايگاه نخست اقتصادی , علمی وفناوری در سطح منطقه تعيين ومقام معظم رهبری نيز براين امر تاکيد نموده اندودرهمين راستا درماده 29 برنامه پنجم توسعه اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور نيز بر رويکرد انسان سالم و ارتقا سطح شاخص سلامت جامعه وتوسعه انسانی تاکيد شده است لذا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر با استفاده از کليه امکانات وتوانائی های بالفعل وبالقوه خود و با بهره مندی از فرصتهای موجود در استان و کشور پرورش منابع انسانی متخصص ومتعهد مورد نياز برای تحقق اهداف فوق را در سرلوحه کار خود قرارداده است. 

 


ماموريت : 

ماموريت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر آموزش نيروهای تخصصی در علوم سلامت وانجام پژوهشهای بنيادی وکاربردی در زمينه های مرتبط با سلامت افراد وجامعه اسلامی بمنظور تامين , حفظ وارتقا سطح سلامت وامکان برخورداری آحاد جامعه از سلامت با کيفيت زندگی مطلوب وبهره مند از محيط زيست سالم می باشد . 


اهداف کلی: 

1- آموزش رشته های مختلف بهداشتی.
2- ايجاد رشته های جديد وارتقاء کيفيت آموزش.
3- بهره مندی از منابع انسانی وفضای آموزشی جهت ارتقاء بهداشت جامعه .
4- توليد دانش بهداشتی متناسب با شرايط منطقه ای( گرمسيری – ساحلی و.....)
5- هم سوئی – با شعار بهداشت برای همه ومسئوليت پذير کردن افراد در رابطه با سلامتی خود و جامعه .
6- ايجاد واستفاده از تکنولوژی مناسب بمنظور توسعه مشارکت افراد جامعه در امر بهداشت .
7- راه اندازی وبه روز رسانی سامانه الکترونکی دانشکده بمنظور انتشار دستاوردهای علمی.
8-ايجاد محيط آموزشی چند پتانسيلی ( علمی , پژوهشی , فرهنگی )
9- استاندارد سازی آزمايشگاههای آموزشی وپژوهشی.


تاریخ بروز رسانی:   28 فروردين 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >