ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محسن امیدوار  

   دکتر محسن امیدوار   
سمت: استادیار ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر محسن امیدوار  
   تابلوی اعلانات 

  تغییر زمان برگزاری درس کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای دانشجویان بهداشت محیط
قابل توجه دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط: با توجه به تغییر زمان برگزاری جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش، زمان برگزاری درس کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز از روز دوشنبه به روز سه شنبه ساعت ۸-۱۰ تغییر یافت


تعداد بازدید:   ۱

< >