ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبداله حاجي وندي  

     
سمت: دانشیار
دانشیار -دکترای آمارحیاتی


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر عبداله حاجي وندي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >