برگزاری جلسه در راستای اجرای بسته آموزش پزشکی پاسخگو و عدالت محور

29 تير 1398
در راستای اجرای بسته آموزش پزشکی پاسخگو عدالت محور در تاریخ جلسه مشترکی بین مسئولین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه و مسئولین و مدیران واحدهای معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور دبیر بسته آموزش پزشکی پاسخگو و عدالت محور تشکیل گردید و در این جلسه پس از توافقات کلی مقرر گردید جلسات گروههای آموزشی با واحدهای تخصصی بمنظور تبادل نظر و هماهنگی برنامه های آموزشی با انتظارات واحدهای اجرایی بصورت مستمر تشکیل گردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.