بازدید


27 بهمن 1397
بازدید هیات ممتحنه (بورد) مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از دانشکده بهداشت
بازدید هیات ممتحنه (بورد) (HSE) از دانشکده بهداشت

 

27 آبان 1397
بازدید معاون محترم آموزش دانشگاه بهمراه مدیر محترم آموزش از دانشکده بهداشت

 

26 آذر 1396
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت از گروه آموزش بهداشت دانشکده

 
 
 
< >