جلسه کمیته اعتباربخشی دانشکده

23 اسفند 1401

جلسه کمیته اعتباربخشی دانشکده راس ساعت 30:12 در سالن کنفرانس دانشکده با حضور اعضاء تشکیل و موارد

ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات زیر گرفته شد.

1-نقش اعضـاء کمیته معرفی و ابلاغ گردید.

·       سـرکار خانم سـلیمه محمدي به عنوان کارشـناس اعتباربخشی گروه بهداشت خانواده،

·       سـرکار خانم فاطمه پوربهی کارشـناس اعتباربخشی گروه علوم تغذیه،

·       سرکار خانم مهندس فرزانه نصـرزاده کارشـناس اعتباربخشـی گروه مهندسـی بهداشت محیط و

·       سـرکار خانم عظیمه خدامی نسب کارشـناس اعتباربخشی گروه HSE تعیین گردیدند.

2-سـنجه هاي مورد ارزیابی در حوزه هاي مختلف اعتباربخشـی (رسالت و اهـداف، آموزشـی و پژوهش و فناوري)

توسط سرکار خانم خدامی نسب ارائه گردید و چالش هاي مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


کلمات کلیدی:
اعتباربخشی        

تاریخ بروز رسانی:   23 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبرارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >