تحصیلات  دکتر عليرضا رهبر  


  دکتری Ph.D دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1378 1383
  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1368 1370
  کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1363 1368
  کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1363 1368

< >