پایان نامه ها  دکتر محسن امیدوار  


  ارزیابی پویای ریسک حریق در حوادث دومینوی مخازن ذخیره مواد شیمیایی و بررسی اثر لایه های دفاعی ایمنی در کاهش ریسک – مطالعه موردی : مخازن ذخیره پتروشیمی پارس یوسف احمدی کارشناسی ارشد محسن امیدوار" اسماعیل زارعی"
  ارزیابی احتمال خطای انسانی در اتاق کنترل با استفاده از روش ترکیبی واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی (CREAM) و شبکه بیزین، در محیط فازی – مطالعه موردی: برج کنترل ترافیک دریایی اداره بنادر و دریانوردی بندر بوشهر محمد جوادی مفرد کارشناسی ارشد محسن امیدوار" اسماعیل زارعی"
  ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد حریق و شبیه سازی تخلیه اضطراری در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر رضا ملاکی کارشناسی ارشد محسن امیدوار" اسماعیل زارعی"
  ارزیابی ریسک خطرات سالن ذوب با استفاده از روش تلفیقی FMEAو روش تصویر خاکستری (GRP): مطالعه موردی: مجتمع صنعتی ذوبآهن پاسارگاد رضا شریفی کارشناسی ارشد محسن امیدوار" منصور ضیایی"
  بررسي تاثیر استقرار استانداردهاي مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي و مدیریت زیست محیطي بر عوامل محیطي و رضایت کارکنان در یک مجتمع صنعتي فاضل راد کارشناسی ارشد محسن امیدوار" -"
  ارزيابی فرهنگ ايمنی در میان پرسنل اداری و عملیاتی صنعت سیمان داراب سلمان بهرامی کارشناسی ارشد منصور ضیایی" محسن امیدوار"
  مطالعه رابطه استرس شغلی با اعمال نا ایمن در کارکنان بخش تعمیرات واحد بهره برداری (مورد مطالعه :کارگاه مرکزی و پشتیبانی تعمیرات اساسی مجتمع گازپارس جنوبی) ایمان فرحبخشیان کارشناسی ارشد منصور ضیایی" محسن امیدوار"
  بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های مسكونی شهرستان پارسیان در سال 1399 ابراهیم مبارکی کارشناسی ارشد محسن امیدوار" منصور ضیایی"
  حذف ایبوپروفن از فاضلاب بیمارستانی در فوتوراکتور با اولتراسونیک پالسی و مداوم با کمک کاتالیست تهیه شده از ‏رسوب دریا به عنوان فعال کننده ی پراکسید هیدروژن زهرا اسدی کارشناسی ارشد محسن امیدوار" "

< >