کتب و جزوات  دکتر محسن امیدوار  


  رساله روشهای ارگونومی و فاکتورهای انسانی (راهنمایی بر ارزیابی قدرت عضلانی و روشهای فیزیولوژیکی - روانی، شناختی - رفتاری، گروهی و ماکرو ارگونومی قطع کتاب وزیری فن آوران اسفند 1392 جبرائیل نسل سراجی، سمیه فرهنگ دهقان، محسن کارچانی، پروین احمدی نژاد، محسن امیدوار، علی صالحی، سجاد زارع، سعید احمدی

< >