علاقه مندیها  دکتر محسن امیدوار  


  ایمنی فرآیند

از جمله مهمترین عناوین مورد بررسی در این مبحث، می توان به مواردی نظیر مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)، شبیه سازی حریق، انفجار و انتشار گازهای سمی در فرآیند با استفاده از نرم افزارهای موجود نظیر PHAST، ارزیابی فرهنگی ایمنی با استفاده از ابزارهای موجود، مدیریت بحران در شرایط اضطراری، اثر لایه های دفاعی در کاهش پیامدهای حوادث فرآیندی و ... اشاره نمود.


  مدیریت بحران

در این بخش، موضوعاتی نظیر شبیه سازی حریق درون ساختمانها با استفاده از ابزاری نظیر PYROSIM، مدلسازی تخلیه اضطراری از ساختمان با استفاده از ابزاری نظیر PATHFINDER، کاربرد محاسبات نرم در مدلسازی تخلیه اضطراری و ... مورد بررسی قرار می گیرند


  کاربرد علوم جدید در ایمنی

در این بخش کاربرد سایر علوم نظیر مهندسی نرم افزار در مباحث مرتبط با ایمنی مورد بررسی قرار می گیرند. از جمله این موارد می توان کاربرد هوش مصنوعی (مجموعه های فازی، شبکه های عصبی، مدلهای ANFIS، شبکه های بیزین و ...)، روشهای تصمیم گیری چند متغیره و (MCDM) و ... در ارزیابی ریسک و کاهش عدم قطعیت اشاره نمود


  سایر عناوین

خطای انسانی، مدیریت ریسک، ایمنی عملیاتی ، مدیریت حریق، مدیریت بحران، روشهای نوین در مدیریت HSE، عوامل زیان آور بهداشتی محیط کار (شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل )< >