فعالیت های اجرایی  دکتر محسن امیدوار  


  مدیر ایمنی کارگاههای پر خطر صنایع مهام سازمان صنایع دفاع ۸۴-۸۵
  مدیر HSE پروژه نصب سیستم کولینگ فاز ۲ پتروشیمی غدیر عسلویه ۸۶-۸۷
  هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۸۷-۹۰
  مدیر ایمنی فرآیندهای حساس ناریه سازمان صنایع دفاع ۹۱-۹۵
  دبیر کارگروه توسعه دانش ایمنی مرتبط با محیط زیست (HSE) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۹۶ تا کنون

< >