تحصیلات  دکتر محسن امیدوار  


  کاردانی - بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران ۱۳۷۸ ۱۳۸۰
  کارشناسی- بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران ۱۳۸۰ ۱۳۸۲
  کارشناسی ارشد- بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس- تهران ایران ۱۳۸۳ ۱۳۸۶
  دکتری تخصصی (P.h.D)- بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران ۱۳۸۹ ۱۳۹۵

< >