فعالیت های اجرایی  دکتر آزيتا نوروزي  


  مدير گروه مامايي دانشکده پرستاری-مامایی 1384 تا 1385
  معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده پرستاری-مامایی 1389 لغايت 1390
  معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده پرستاری-مامایی 1389 لغايت 1390
  مدير گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت 1390 تا کنون

< >