تحصیلات  دکتر آزيتا نوروزي  


  دکتری آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس ایران 1385 1389
  کارشناسی ارشد آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران 1376 1378
  کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران 1371 1375

< >