دروس ارایه شده توسط  دکتر همام‌الدین جوادزاده  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اکولوژی انسانی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  بهداشت روانی و اعتیادات

  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  تکنولوژی و روش های آموزش
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,

< >