پایان نامه ها  دکتر حدیث تنگستانی  


  بررسی عوامل موثر بر مصرف صحیح و عدم مصرف مکمل اهن در کودکان زیر دو سال مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر بوشهر فهیمه افتخاری دکتری حرفه ای حدیث تنگستانی" سید محمد هادی امامت"
  بررسی ارتباط بین نسبت چربی احشایی به چربی زیرجلدی با خطر بیماری های کاردیومتابولیک: یک مطالعه مروری نظام مند محدثه قاسمی دکتری حرفه ای حدیث تنگستانی، اکرم فرهادی" سید محمد هادی امامت"

< >