تحصیلات  دکتر حدیث تنگستانی  


  دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران 1395 1399
  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1392 1395
  کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایران 1387 1391

< >