تحصیلات  دکتر سيد عنايت هاشمي  


  دکتری ( ph.D ) ، مهندسی بهداشت محیط تربیت مدرس ایران - تهران 1389 1393
  مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران ایران 1380 1382
  مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی علوم پزشکی زاهدان ایران 1373 1375
  کاردانی بهداشت محیط علوم پزشکی شیراز ایران 1371 1373

< >