پایان نامه ها  دکتر عبداله حاجي وندي  


  بررسی تاثیر تجویز پلاسمای پربلاکت داخل مفصلی بر ضایعات تخریبی غضروف مفصلی خرگوش محمد هدی امیرشهپری مطلق پزشکی دکتر پرویز فرزادنیا" دکتر امیررضافرهود-دکتر عبداله حاجی وندی"
تجویز پلاسمای پربلاکت داخل مفصلی بر ضایعات تخریبی غضروف مفصلی خرگوش باعث تسریع در بهبود ضایعات گردید.

  كاربرد مدل اثرثابت و مدل اثرتصادفي درمتاآناليز(فراتحليل) مطالعات مربوط به ميزان اثربخشي واكسن هپاتيتB عارفه دهقاني تفتي کارشناسی اشد دكترمهدي تذهيبي" دكترعبداله حاجي وندي - دكترحسين فلاح زاده"
.


< >