فعالیت های اجرایی  دکتر عبداله حاجي وندي  


  استاد مشاور دانشجویان تغذیه دانشکده بهداشت 1391 تا کنون
  عضو هییت تحریریه مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394 تا کنون

< >