جوایز و افتخارات  دکتر سينا دوبرادران  


  دانشجوی نمونه کشوری در مقطع PhD ، تقدیر توسط رياست جمهوری ، 1389
  برگزیده در بخش کتاب در اولین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب ، وزارت نیرو ، 88
  پژوهشگر برتر استان بوشهر ، 88
  انتخاب مقاله زیر در چهاردهمين جشنواره رازی "نفر اول نویسندگان"
Dashtestan, Iran Drinking water fluoride and child dental carries in

  عضو بنياد ملي نخبگان ايران
  برگزیده در بخش مقاله در اولین جشنواره انجمن علمی بهداشت محیط ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 88
  استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  پژوهشگر برتر دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 91
  استاد نمونه دانشکده بهداشت (رتبه نخست) ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1391

< >