پایان نامه ها  دکتر سينا دوبرادران  


  بررسی عملکرد و ارائه روش های بهبود راندمان تصفیه خانه فاضلاب بندر بوشهر سمیه خسروی لقب کارشناسی ارشد دکتر کاظم ندافی" مهندس داریوش رنجبر، مهندس سینا دوبرداران"
  بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب شرب شهرهای اهرم و دلوار در شهرستان تنگستان فرامز صیادی کارشناسی ارشد دکتر عبدالکاظم نیسی، دکتر سینا دوبرادران" دکتر علی اکبر بابایی، دکتر افشین تکدستان"
  بررسی میزان نیترات در آب آشامیدنی کرمانشاه و مقایسه آن با استاندارد های موجود فهیمه مرادی خواه کارشناسی ارشد دکتر اسماعیل کوه گردی، دکتر عبدالرحیم پذیرا " دکتر سینا دوبرادران "
  حذف فلوراید از محلول آبی با استفاده از خاکستر گیاه Moringa Oliefera مریم کاکویی کارشناسی ارشد دکتر سینا دوبرادران " دکتر عبدالرحیم پذیرا ،دکتر رحیم طهماسبی "
  بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در رسوبات سطحی و پوسته صدف دو کفه ای Trachycardium Lacunosu و ارتباط آنها در خلیج نایبند حافظ گودرزی کارشناسی ارشد دکتر منصوره دهقانی " دکتر ایرج نبی پور، دکتر سینا دوبرادران "

< >