کتب و جزوات  دکتر سينا دوبرادران  


  مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط کمک آموزشی جامعه نگر 1392 سینا دوبرادران
  نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا (کلیات بهداشت محیط) کمک آموزشی جامعه نگر 1392 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
ویراست دوم

  نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا (آلودگی هوا) کمک آموزشی جامعه نگر 1392 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
ویراست دوم

  نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا (آب و فاضلاب) کمک آموزشی جامعه نگر 1392 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
ویراست دوم

  نکات نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا (مواد زاید جامد ) کمک آموزشی جامعه نگر 1392 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
ویراست دوم

  میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد1) کمک آموزشی اندیشه رفیع 1387 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
  میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد2) کمک آموزشی اندیشه رفیع 1387 سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی
  طعم، رنگ و بو در آب آشامیدنی (معرفی، شناخت و کنترل) کمک آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1392 سینا دوبرادران، داریوش رنجبر وکیل آبادی

< >