فعالیت های اجرایی  دکتر سينا دوبرادران  


  عضو کمیته علمی تخصصی سلامت کمیسیون راهبری پژوهش استان بوشهر استانداری بوشهر 93/3/3 تا کنون
  عضو موسس تمام وقت مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس 1393/2/30تا کنون
  دبیر علمی هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشکده بهداشت
  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشکده بهداشت
  عضو هیئت علمی تمام وقت مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
  عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
  عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشکده بهداشت
  عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  دبیر شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشکده بهداشت
  عضو کمیته علمی اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
  عضو هیات داوران علمی جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
  کمیته علمی تخصصی سلامت غذایی و رفاه اجتماعی استانداری بوشهر دفتر آموزش و پژوهش
  مسئول آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشکده بهداشت
  Editorial Board Journal of Environmental and Public Health
  عضو کار گروه تخصصی ارزیابی اثرات زیست محیطی در بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  Editorial Board Journal of Fluoride

< >