تحصیلات  دکتر سينا دوبرادران  


  Research course Duisburg- Essen آلمان 2010 2011
  دکترا علوم پزشکی تهران ایران 1385 1390
  کارشناسی ارشد علوم پزشکی اصفهان ایران 1382 1384
  لیسانس علوم پزشکی شیراز ایران 1377 1379

< >