ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

مقطع: لیسانس
 

گروه بهداشت عمومی اين دانشکده درسال 1387 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپيوسته در رشته بهداشت عمومی تشکيل گرديد و در سال 1389 نيزبا اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی بهدلشت عمومی دانشجو میپذيرد . اين گروه با دراختيار داشتن اعضاء هيئت علمی مجرب وعلاقمند راه رشد وترقی خود را در پيش گرفته است .
  فهرست دروس   کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

  بیوفیزیک
  تغذیه کاربردی
  بیوشیمی
  بهداشت مادران و کودکان
  آمار حیاتی 2
  بهداشت باروری
  اصول و کلیات اپیدمیولوژی
  پاتولوژی جغرافیای ایران
  اکولوژی انسانی
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
  توانبخشی
  زبان تخصصی
  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
  بهداشت مواد غذایی
  روانشناسی و بهداشت روان
  اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه
  برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
  کارآموزی در عرصه 1
  بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
  آموزش بهداشت وارتباطات
  برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
  مصون سازی فعال و انفعال
  بهداشت محیط 1
  بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک
  بهداشت محیط 2
  بهداشت روانی و اعتیادات
  بهداشت محیط 3
  آمار حیاتی
تعداد بازدید:   ۳
< >