ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم تغذیه

مقطع: لیسانس
 

گروه تغذيه اين دانشکده در سال 1387 با پذيرش دانشجو درمقطع کارشناسی رسماٌ تشکيل گرديد امروزه اين گروه با بهره گيری از اساتيد توانمند واستفاده از تجهيزات آزمايشگاهی مناسب در مسير تعالی و پيشرفت قرار دارد .
  فهرست دروس   علوم تغذیه

  روشهای مطالعه و یادگیری
  اصول ایمونولوژی (تغذیه)
  بیوشیمی مقدماتی
  داروشناسی
  فیزیولوژی
  مدیریت خدمات غذایی
  آناتومی
  کاربرد رایانه در علوم تغذیه
  آمار حیاتی
  اکولوژی غذا و تغذیه
  مبانی روانشناسی
  پاتوفیزیولوژی
  جامعه شناسی پزشکی
  تغذیه در دوره های زندگی
  اپیدمیولوژی بیماریها
  تغذیه گروه ها و شرایط ویژه
  بهداشت عمومی
  خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی
  میکروبشناسی عمومی
  اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه
  انگل شناسی
  ارزیابی وضع تغذیه
  بیوشیمی متابولیسم
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی
  بهداشت و مسمومیتهای غذایی
  اصول آموزش و مشاوره تغذیه
  میکروبشناسی مواد غذایی
  بیماریهای ناشی از سوء تغذیه
  اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی
  رژیم درمانی 1
  شیمی و تجزیه مواد غذایی
  رژیم درمانی 2
  اثر فرآیند بر ارزش غذا
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
  تغذیه اساسی 1
  سمینار تغذیه
  تغذیه اساسی 2
  پروژه
  فیزیولوژی تغذیه
  کارآموزی در عرصه صنایع غذایی
  زبان تخصصی
  کارآموزی تغذیه در بیمارستان
  اصول تنظیم برنامه های غذایی
  کارآموزی در مراکز بهداشتی
تعداد بازدید:   ۲
< >