ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

مقطع: لیسانس
 

گروه بهداشت عمومی اين دانشکده درسال 1387 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپيوسته در رشته بهداشت عمومی تشکيل گرديد و در سال 1389 نيزبا اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی بهدلشت عمومی دانشجو میپذيرد . اين گروه با دراختيار داشتن اعضاء هيئت علمی مجرب وعلاقمند راه رشد وترقی خود را در پيش گرفته است .
  فهرست دروس   کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

  بیوفیزیک
  برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
  بیوشیمی
  بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
  آمار حیاتی 1
  برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
  آمار حیاتی 2
  بهداشت محیط 1
  اصول و مبانی جامعه شناسی
  بهداشت محیط 2
  تشریح و فیزیولوژی
  بهداشت محیط 3
  اصول و کلیات اپیدمیولوژی
  تغذیه کاربردی
  اکولوژی انسانی
  بهداشت مادران و کودکان
  توانبخشی
  بهداشت باروری
  کلیات پزشکی و بهداشت
  پاتولوژی جغرافیای ایران
  اصول تغذیه
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
  فارماکولوژی
  زبان تخصصی
  میکروب شناسی
  بهداشت مواد غذایی
  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
  اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه
  روانشناسی و بهداشت روان
  کارآموزی در عرصه 1
  بهداشت دهان و دندان
  آموزش بهداشت وارتباطات
  بهداشت دانش آموزان و مدارس
  کاربرد کامپیوتر
  بهداشت سالمندان
  مصون سازی فعال و انفعال
  تکنولوژی آموزشی
  بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک
  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
  بهداشت حرفه ای
  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
تعداد بازدید:   ۱
< >