ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Digestive system دكتر ماريا ظهيري 12/08 MB دانلود
2 cardiovascular system دكتر ماريا ظهيري 5/44 MB دانلود
3 urogenital system1 دكتر ماريا ظهيري 5/96 MB دانلود
4 nervous system دكتر ماريا ظهيري 11/30 MB دانلود
5 Skeletal system1 دكتر ماريا ظهيري 1/61 MB دانلود
6 skeletal system2 دكتر ماريا ظهيري 1/28 MB دانلود
7 respiratory system دكتر ماريا ظهيري 997/62 kB دانلود
8 muscular system1 دكتر ماريا ظهيري 3/35 MB دانلود
9 muscular system2 دكتر ماريا ظهيري 3/01 MB دانلود
10 female reproductive دكتر ماريا ظهيري 3/97 MB دانلود
11 the ear دكتر ماريا ظهيري 906/36 kB دانلود
12 نتایج کوییز اندام فوقانی دكتر ماريا ظهيري 22/30 kB دانلود
13 نتایح کوییز اندام فوقانی دكتر ماريا ظهيري ----
14 urinary system دكتر ماريا ظهيري 1/75 MB دانلود
15 perinum دكتر ماريا ظهيري 1/85 MB دانلود
1
      
< >