ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق در علوم بهداشتی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Introduction دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 363/01 kB دانلود
2 Research Title دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 476/23 kB دانلود
3 problem statement دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/24 MB دانلود
4 literature review- searching دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 27/25 MB دانلود
5 searching PubMed دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 27/26 MB دانلود
6 Objectives دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 259/47 kB دانلود
7 Hypotheses دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 795/60 kB دانلود
8 Variables دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 20/46 MB دانلود
9 مطالعات توصیفی- Descriptive Studies دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/34 MB دانلود
10 مطالعات تحلیلی- case control- cohort دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/44 MB دانلود
11 مطالعات مداخله ای- RCT دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 950/00 kB دانلود
12 Sampling Methods دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/48 MB دانلود
13 Sample size دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/69 MB دانلود
14 Data Collection دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 892/50 kB دانلود
15 ٍEthics-Report دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 264/98 kB دانلود
16 طرح درس دکتر همام‌الدین جوادزاده 29/96 kB دانلود
17 طرح درس دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 43/15 kB دانلود
18 طرح درس عملی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 35/01 kB دانلود
19 فرم پروپوزال دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/37 MB دانلود
1
      
< >