ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 19/19 kB دانلود
2 اپیدمیولوزی بیماریهای شایع در ایران دکتر مریم مرزبان 28/74 kB دانلود
3 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد ----
4 كليات اپيدميولوژي بيماري هاي قابل انتقال(1) دکتر نیلوفر معتمد 245/86 kB دانلود
5 كليات اپيدميولوژي بيماري هاي قابل انتقال دکتر نیلوفر معتمد 12/80 MB دانلود
6 اپيدميولوژي سرخك(1) دکتر نیلوفر معتمد 2/34 MB دانلود
7 اپيدميولوژي سرخك دکتر نیلوفر معتمد 5/25 MB دانلود
8 اپيدميولوژي سياه سرفه (1) دکتر نیلوفر معتمد 4/68 MB دانلود
9 اپيدميولوژي سياه سرفه دکتر نیلوفر معتمد 5/12 MB دانلود
10 اپيدميولوژي سل (1) دکتر نیلوفر معتمد 4/06 MB دانلود
11 اپيدميولوژي سل دکتر نیلوفر معتمد 6/77 MB دانلود
12 اپيدميولوژي جذام (1) دکتر نیلوفر معتمد 4/87 MB دانلود
13 اپيدميولوژي جذام دکتر نیلوفر معتمد 6/26 MB دانلود
14 اپيدميولو‍ژي مالاريا (1) دکتر نیلوفر معتمد 1/13 MB دانلود
15 مراقبت كشوري مالاريا دکتر نیلوفر معتمد 124/22 kB دانلود
16 اپيدميولوژي مننژيت مننگوكوكي(1) دکتر نیلوفر معتمد 1/09 MB دانلود
17 اپيدميولوژي مننژيت دکتر نیلوفر معتمد 87/77 kB دانلود
18 اپيدميولوژي پوليوميليت (1) دکتر نیلوفر معتمد 731/00 kB دانلود
19 اپيدميولوژي پوليوميليت دکتر نیلوفر معتمد 78/02 kB دانلود
20 توكسوپلاسموز دکتر نیلوفر معتمد 3/28 MB دانلود
21 ژيارديوز دکتر نیلوفر معتمد 2/81 MB دانلود
22 آمبياز دکتر نیلوفر معتمد 3/37 MB دانلود
23 هاري (1) دکتر نیلوفر معتمد 2/15 MB دانلود
24 هاري (2) دکتر نیلوفر معتمد 301/23 kB دانلود
25 تب مالت (1) دکتر نیلوفر معتمد 1/68 MB دانلود
26 تب مالت (2) دکتر نیلوفر معتمد 76/64 kB دانلود
27 سالمونلوزيس دکتر نیلوفر معتمد 4/78 MB دانلود
28 تيفوئيد دکتر نیلوفر معتمد 82/90 kB دانلود
29 سرطان پوست دکتر نیلوفر معتمد 4/48 MB دانلود
30 سرطان معده دکتر نیلوفر معتمد 2/81 MB دانلود
1 2
      
< >