معرفی معاون دانشکده

1391/2/3 0:0


معاون آموزشی ـ پژوهشی دانشکدهدکتر منصور ضیائی

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

پست الکترونیکی : ziaei.mansour (At) gmail.com

تلفن محل کار :  33450134 - 077

 

شرح وظایف معاون آموزشي و پژوهشي 


- اجراي آئين نامه ها و مقررات آموزشي مصوب
- برنامه ريزي و تنظيم خط مشي و روشهاي اجرائي لازم جهت اجراي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه
- نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي گروهها و كوشش در جهت حل مشكلات آموزشي آنها
- تهيه و تنظيم سياستهاي آموزشي واحد و ارائه آن به رئيس دانشكده
- نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي دانشجويان دوره هاي كارشناسي
- رسيدگي به تخلفات آموزشي دانشجويان از طريق كميته انظباطي
- ارزشيابي عملكرد آموزشي ساليانه اعضاي هيات علمي و كادر آموزشي دانشكده بمنظور ارتقاء كيفيت فعاليت آنها
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديران ذيربط حوزه معاونت آموزشي دانشگاه جهت اجراي مقررات و دستورالعمل هاي آموزشي مصوب
- نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان
- اجراي آئين نامه ها و مقررات پژوهشي مصوب
- برنامه ريزي و تنظيم خط مشي و روشهاي اجرايي لازم جهت اجراي مصوبات شوراي پژوهشي و شوراي انتشارات دانشگاه
- نظارت بر اجراي برنامه هاي پژوهشي گروهها و كوشش جهت رفع مشكلات آنها
- تهيه و تنظيم سياستهاي پژوهشي واحد و ارائه آن به رئيس دانشکده
- نظارت بر كليه فعاليتهاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان دانشکده
- ارزشيابي عملكرد پژوهشي ساليانه اعضاي هيات علمي دانشکده
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديران واحدهاي تابعه حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اجراي مقررات و دستورالعمل هاي پژوهشي
- ترغيب و تشويق اساتيد واحد جهت تأليف، ترجمه و نگارش كتب و مقالات علمي و تخصصي
- ايجاد هماهنگي و ارتباط با صنايع و خدمات ذيربط جهت جذب پروژه هاي تحقيقاتي آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهاي تحقيقاتي و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه
- نظارت بر حسن اجراي قراردادها و طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشکده
- نظارت بر حسن اجراي سمينارها و گردهمائيهاي علمي
- نظارت بر حسن اداره كتابخانه دانشکده و تلاش براي ارتقاء كميت و كيفيت منابع علمي موجود
-بررسي درخواستهاي اساتيد دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت تنظيم معيارها و الويتها و اعلام مراتب به رئيس دانشکده
-بررسي و برآورد بودجه مورد نياز دانشكده با همكاري مديران ذيربط واحد بر اساس دستورالعمل هاي دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
- بررسي و برآورد كليه منابع مورد نياز واحد اعم از نيازهاي استخدامي، تجهيزاتي
- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي آموزشي و اداري دانشکده
- بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات كاركنان آموزشي دانشکده و كوشش در جهت حل مشكلات آنان
- نظارت بر تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي دانشکده
- نظارت بر حسن اجراي اعتبارات ابلاغي دانشکده و نحوه هزينه كردن آن مطابق مقررات
- تهيه و تنظيم گزارش ساليانه امور پژوهشي و ارائه آن به رئيس دانشکده
- ايجاد هماهنگي با مديران حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه بمنظور برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي فوق برنامه در دانشکده

 

 


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >