کمیته برنامه ریزی درسی

1402/8/2 0:0

 شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

 نظارت بر تدوین برنامه درسی دانشکده بر اساس روش های نوین آموزشی

 مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشکده

 بررسی کوریکولوم های پیشنهادی

 بررسی پیشنهادات ضرورت سنجی راه اندازی/ بازنگری رشته های جدید در دانشکده

 نظارت بر تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره " Course Plan " و طرح درس Lesson Plan اساتید گروه های آموزشی)

 نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آنها

 ارتقا سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشکده از طریق برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌های مورد نیاز اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها

 مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها

 همکاری و مشارکت با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در طراحی و تعریف دوره ها ، گرایش و رشته های جدید

 همکاری در برگزاری دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی

 همکاری در اصلاحات و بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی مختلف

 همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در طراحی، اجرا و ارزشیابی فرایند ارزیابی گروه های آموزشی

 مشارکت و مشاوره در نیازسنجی برنامه ریزی درسی به اعضای هیات علمی

 همکاری و پیگیری اقدامات انجام شده در تدوین محتوای دوره ها و برنامه های آموزشی

 همکاری و مشارکت در تدارک منابع علمی و آموزشی مورد نیاز دوره‌های آموزشی 

 همکاری در اعتباربخشی دانشگاهی

 تهیه گزارش عملکرد دوره ای واحد برنامه ریزی آموزشی

 کمک به انجام و اجرای فرایندهای نیازسنجی آموزشی

 پیگیری و پاسخ به مکاتبات با گروه های آموزشی و تدوین صورتجلسات کمیته برنامه ریزی درسی


اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر منصور ضیائی-دبیر کمیته

دکتر حسین ارفعی نیا-عضو کمیته

دکتر رحیم طهماسبی- عضو کمیته

دکتر حدیث تنگستانی- عضو کمیته

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده- عضو کمیته

دکتر محسن امیدوار- عضو کمیته

دکتر شبنم سالک زمانی- عضو کمیته

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     کمیته.برنامه.ریزی     EDO    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >