اولویت های پژوهشی دانشگاه

1402/8/2 0:0

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي پژوهشی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ 

در سال های 1405- 1401

 دانلود فایل کامل اولویتهای پژوهشی

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ

ü     ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي واﮔﯿﺮ

ü     ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ

ü     ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ

ü     ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ

ü     ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﯽ و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي

ü     ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ

ü     ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ

ü     ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ

ü     ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ

ü     ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ

ü     دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ

ü     ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

ü     ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش

ü     ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

کلمات کلیدی:
اولویت     پژوهش     تحقیقات    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >