مقالات همایش و سمینار
1
بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای فارغ التحصیلان بهداشت عمومی بوشهر
سیدمحسن هاشمی1، فاطمه حسینی2 ، کامل قبادی داشدبی2* آزاده عازمیان3 1- هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 3 - هیئت علمی مرکزتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


1
< >