بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 92-1391


1392/6/19 0:0

چکیده
اهداف: مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام طراحی شده است.
روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی است که جامعه مورد مطالعه آن، کلیه جانبازان شیمیایی سطح متوسط و شدید تحت پوشش بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان ایلام می باشند. جمع آوری اطلاعات به صورت تمام شماری بوده و از پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده
و با استفاده SPSS سلامت با شش خرده مقیاس استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری
از آزمون های آماری مناسب انجام شد.
نتیجه گیری: با توجه به وضعیت نامطلوب رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بویژه فعالیت بدنی در بین جانبازان شیمیایی- عصبی، برنامه
های مداخلاتی جهت افزایش این رفتارها توصیه می گردد.
کلید واژه ها: ارتقاء سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، جانباز شیمیایی

   

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >