بررسي عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن در دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدايي شهر بوشهر بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي


1392/12/19 0:0
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
نگارنده : سیده معصومه زارع
استاد راهنما : دکتر آزیتا نوروزی
استاد مشاور : دکتر رحیم طهماسبی

چکیده
هدف: بهداشت دهان از اجزاء مهم سلامت عمومي افراد می‌باشد. شناخت وضعيت موجود زمينه ساز مداخلات مناسبتر جهت بهبود وضعيت بهداشت دهان و دندان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسي عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدايي شهر بوشهر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می‌باشد.
مواد و روش: در این مطالعه مقطعی، 370 نفر از دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی به روش نمونه‌گیري خوشه‌ای طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. جمع‌آوري اطلاعات توسط پرسشنامه مبتنی بر  سازه‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي انجام شد. داده‌هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار آماريSPSS  ويرايش 20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: در این مطالعه بر اساس گزارش والدین، 7/95 درصد دانش‌آموزان، روزانه حداقل یکبار مسواک می زدند. میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات مسواک زدن در طی هفته 58/3 ± 63/8 بود. از بين سازه‌های مدل، تنها بين موانع درك شده (13/0- r= ، 01/0 P=) و خودكارآمدي (10/0 r= ، 04/0 P=) با رفتار مسواک زدن همبستگي معني داري مشاهده گرديد ولی تنها موانع درک شده پیشگویی کننده رفتار مسواک زدن بود.
نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج مطالعه، توانمند نمودن دانش‌آموزان بویژه دانش‌آموزان پسر و رفع موانع مختلف نقش مهمي در ارتقاء رفتار مسواک زدن دارد.
کلیدواژه‌ها: بهداشت دهان و دندان، دانش‌آموزان، مدل اعتقاد بهداشتی، مسواک زدن.
 

   

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >