فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 30

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
تقویم آموزشی سال تحصیلی 403-402 1402/5/1
مصوبه شورای آموزش 1396/8/1
راه اندازی سامانه پایش سلامت روان (CAQ) 1395/10/22
تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-96 1395/4/19
انتخاب واحد 1394/8/11
حضور و غياب کلاسی دانشجو 1394/8/11
غيبت در جلسه امتحان 1394/8/11
حذف و اضافه 1394/8/11
محاسبه ميانگين نمرات دانشجو 1394/8/11
انتخاب واحد مشروط 1394/8/11
مرخصي تحصيلي 1394/8/11
انصراف از تحصیل 1394/8/11
انتقال دانشجو 1394/8/11
دانشجوی مهمان 1394/8/11
تغيير رشته 1394/8/11
پذيرش واحدهاي درسي (معادل سازی) 1394/8/11
فراغت از تحصيل 1394/8/11
درس ناتمام 1394/8/11
معیار ارزیابی 1394/8/11
طول دوره تحصیل 1394/8/11
12
 
< >