دانشکده بهداشتچارت سازمانی دانشکده بهداشت
Skip Navigation Links.
  رئیس دانشکده (مهندس داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  معاون آموزشی (دکتر محمد رایانی)
  کارشناس خدمات آموزشی (گلناز امیر امینی)
  کارشناس امور دانشجویی (کیامرث زنگنه)
  کاردان امور صمعی بصری
  کارشناس آمار
  ماشین نویس دوزبانه
  مسئول دفتر (اعظم هاشمی)
Collapse    گروههای آموزشی   گروههای آموزشی
Collapse    گروه بهداشت محیط   گروه بهداشت محیط
  مدیر گروه (دکتر سینا دوبرادران)
  عضو هیئت علمی (مهندس معصومه روانی پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر بهمن رماوندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عنایت هاشمی)
  عضو هیئت علمی (مهندس داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  کارشناس بهداشت محیط (مژگان کشتکار)
Collapse    گروه بهداشت عمومی   گروه بهداشت عمومی
  مدیر گروه (سید محسن هاشمی)
  عضو هیئت علمی (مسعود محمدی باغملایی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عبداله حاجی وندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر محمد رایانی )
  عضو هیئت علمی (دکتر حبیب عمرانی خو)
  عضو هیئت علمی (دکتر حسین قائدی)
  کارشناس بهداشت عمومی (دکتر فاطمه نجفی)
  کارشناس بهداشت عمومی (دکتر حیدر عزیزنژاد)
  کارشناس بهداشت عمومی (دکتر ثریا زحمتکش)
Collapse    گروه تغذیه   گروه تغذیه
  مدیر گروه (دکتر علیرضا رهبر)
  عضو هیئت علمی (دکتر سعید نجف پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر فاطمه برازجانی)
  عضو هیئت علمی (دکتر محمدمهدی شکوری)
Collapse    گروه آموزش بهداشت   گروه آموزش بهداشت
  مدیر گروه (دکتر آزیتا نوروزی)
  عضو هیئت علمی (دکتر رحیم طهماسبی)
Collapse    کتابخانه و انتشارات   کتابخانه و انتشارات
  مسئول کتابخانه
  کتابدار
Collapse    اداره امور عمومی   اداره امور عمومی
  رئیس اداره
  حسابدار مسئول
  جمعدار اموال
  کارگزین
  کارپرداز
  انباردار
  مسئول اموردفتری و بایگان
  متصدی اموردفتری و بایگان
  مسئول خدمات
  راننده

تعداد بازدید:   ۸۷


برگشت>>

< >