ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



  دکتر مرضیه محمودی  

     
سمت: استادیار
دکتری آمارزیستی




 


   تابلوی اعلانات 



تعداد بازدید:   ۵۳۹

< >