ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبداله حاجي وندي  

   دکتر عبداله حاجي وندي   
سمت: استادیار
استادیار -دکترای آمارحیاتی


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۴۷۱

< >