گروههای آموزشیچارت سازمانی گروههای آموزشی
Skip Navigation Links.
Collapse    گروه بهداشت محیط   گروه بهداشت محیط
  مدیر گروه (دکتر سید عنایت هاشمی)
  عضو هیئت علمی (مهندس معصومه روانی پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر بهمن رماوندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سیتا دوبرادران)
  عضو هیئت علمی (دکتر داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  کارشناس بهداشت محیط (مژگان کشتکار)
  کارشناس بهداشت محیط (مهندس فرزانه نصرزاده)
  عضو هیئت علمی (دکتر محسن امیدوار)
  عضو هیئت علمی (دکتر منصور ضیائی)
Collapse    گروه بهداشت عمومی   گروه بهداشت عمومی
  مدیر گروه (مسعود محمدی باغملایی)
  عضو هیئت علمی (دکتر محمد رایانی )
  عضو هیئت علمی (دکتر حبیب عمرانی خو)
  عضو هیئت علمی (دکتر حسین قائدی)
  عضو هیئت علمی (دکتر فاطمه نجفی شرج آبادی)
  کارشناس (سلیمه محمدی)
Collapse    گروه تغذیه   گروه تغذیه
  مدیر گروه (دکتر علیرضا رهبر)
  عضو هیئت علمی (دکتر سعید نجف پور)
  کارشناس (مهندس ضیاالدین کشاورز پور)
Collapse    گروه آموزش بهداشت   گروه آموزش بهداشت
  مدیر گروه (دکتر آزیتا نوروزی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سید همام الدین جواد زاده)
  عضو هیئت علمی (دکتر مهنوش رئیسی گهروئی)
Collapse    گروه آمار و اپیدمیولوژی   گروه آمار و اپیدمیولوژی
  مدیر گروه (دکتر رحیم طهماسبی)
  عضو هیئت علمی (دکتر مریم مرزبان)
  عضو هیئت علمی (دکتر مرضیه محمودی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عبداله حاجی وندی)

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >