دروس ارایه شده توسط  دکتر رحيم طهماسبي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آمار حیاتی 1
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  آمار حیاتی 2
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
علوم تغذیه ,
  آمار حیاتی(4108)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  آمار حیاتی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  کاربرد کامپیوتر
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  آمار حیاتی
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ,
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,

< >