جوایز و افتخارات  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي  


  1 پژوهشگر برگزيده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر 1386 2 رتبه دوم گروه علوم بهداشتي –مديريت وتغذيه تهران ايران چهاردهمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي 1388 3 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1383و1376

< >