کتب و جزوات  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي  


  طعم، رنگ و بو در آب آشاميدني (معرفي، شناخت و كنترل) تأليف دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني بوشهر 1392 دكتر سينا دوبرادران، مهندس داريوش رنجبر وكيل آبادي
دسترسي به آب آشاميدني سالم براي حفظ سلامت انسان و نيز توسعه و پيشرفت جوامع بشري ضروري مي باشد. با توجه به پيشرفت هاي اقتصادي و صنعتي بشر و رشد جمعيت، صدمات كيفي و كمي وارد بر منابع آب نيز روز به روز افزايش مي يابد. لذا با توجه به روند افزايش آلودگي منابع آب موجود و ضرورت دسترسي به آب آشاميدني سالم، شناخت دقيق اجزاي آب و داشتن دانشي كافي در زمينه ي برنام هريزي، طراحي و بهره برداري طرح هاي آب لازم به نظر مي رسد. از طرفي آشنايي با استانداردها و معيارهاي كيفي آب شرب چه از نظر بهداشتي و چه از نظر گوارايي از سوي كليه افراد فعال در اين بخش (متخصصان، طراحان، مهندسين، بهره برداران و مشاوران) نيز كاملاً ضروري مي باشد. مطلب اساسي كه در تصفيه خانه هاي آب بايد مورد توجه باشد توليد آبي مطابق با استانداردهاي بهداشتي مقررات اوليه آب آشاميدني مي باشد؛ اما در عين حال جهت جلب اطمينان عموم جنبه هاي زيبا شناختي نيز در منابع آب آشاميدني بايد مورد توجه باشد. بر اساس استانداردهاي ثانويه، آب آشاميدني بايد از نظر پارامترهاي زيبا شناختي از جمله رنگ، بو و طعم داراي مقادير پايين و قابل قبول باشد. در اين كتاب منابع توليد رنگ، بو و طعم و روش هاي اندازه گيري و حذف هر كدام بحث مي شود و در آخر به صورت گام به گام روش طراحي سيستم هاي حذف رنگ، بو و طعم در شرايط خاص در مثال هاي طراحي مورد توجه قرار مي گيرند. اين كتاب به دانشجويان و دان شپژوهان شاخه هاي مهندسي بهداشت محيط، علوم زيست محيطي وساير علوم مرتبط توصيه مي شود. اين كتاب همچنين مي تواند در طراحي و بهره برداري تصفيه خانه هاي آب مورد استفاده طراحان، اپراتورها، بهره برداران و كليه دست اندركاران تصفيه خانه هاي آب قرار گيرد.


< >