تحصیلات  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي  


  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی تهران ایران 1368 1371
  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی تهران ایران 1365 1368

< >