دروس ارایه شده توسط  دکتر سعيد نجف پور بوشهري  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بهداشت مواد غذایی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  ارزیابی وضع تغذیه
علوم تغذیه ,
  اصول تغذیه
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی
علوم تغذیه ,
  تغذیه کاربردی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  اصول آموزش و مشاوره تغذیه
علوم تغذیه ,
  شیمی و تجزیه مواد غذایی
علوم تغذیه ,
  بیماریهای ناشی از سوء تغذیه
علوم تغذیه ,
  اثر فرآیند بر ارزش غذا
علوم تغذیه ,
  سمینار تغذیه
علوم تغذیه ,
  تغذیه اساسی 1
علوم تغذیه ,
  کارآموزی در عرصه صنایع غذایی
علوم تغذیه ,
  اصول تنظیم برنامه های غذایی
علوم تغذیه ,
  کارآموزی تغذیه در بیمارستان
علوم تغذیه ,
  مدیریت خدمات غذایی
علوم تغذیه ,
  تغذیه مادر و کودک
مامایی ,
  کاربرد رایانه در علوم تغذیه
علوم تغذیه ,
  اصول کلی تغذیه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی
علوم تغذیه ,

< >