تحصیلات  مهندس معصومه رواني پور  


  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی کرمان ایران 1375 1377
  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی تهران ایران 1386 1389

< >